اطلاعات و شرایط لازم جهت عودت وجه به خریدارخریدار میبایست شماره کارت بانکی که بنام صاحب پروفایل می‌باشد و از آن حساب کاربری اقدام به خریداری نموده است در حساب کاربری خود در دیجی یسنا وارد نمایید.افراد زیر ۱۸ سال فاقد کارت می‌توانند از کارت والدین خود جهت دریافت وجه اقدام نمایند و از طریق همان پروفایلی که خرید انجام شده به دیجی یسنا ارسال نمایید.

در صورتی که لازم باشد وجهه مشتری دعوت گردد مبلغ مذکور بشماره کارت اعلام شده توسط مشتری دعوت خواهد شد مشتری با ارسال شماره کارت در حساب کاربری خود قبول و تأیید مینماید که نسبت به انجام تراکنش های مالی در خصوص بازگشت وجهه خریدهای انجام شده از دیجی یسنا، در پروفایل یا حساب کاربری خود تقاضای بازگشت وجه را مینماید که در خصوص بازگشت وجهه از دیجی یسنا، رضایت کامل داشته و با معرفی شماره کارت بانکی در حساب کاربری کلیه مسولیت های قانونی را پذیرفته و تضمین میدهد که ادعای ندارد و چنانچه بابت هرکدام از خریدهای مبلغ از حساب یا کارت دیگری صورت گرفته باشد و مغایرتی بین حساب مبدأ که خرید اولیه از آن انجام گرفته وجود داشته باشد دیجی یسنا مطابق مقررات قانونی مبلغ را به حساب مبدأ واریز مینماید.