فرز آهنگری (8)

فرز انگشتی های توسن (2)

فرز سنگبری توسن (2)

مینی فرز های توسن (6)

فرزهای توسن شامل انواع فرز سنگبری و اهنگری مینی فرزها، اور فرز نجاری، فرزانگشتی های گلوکوتاه و گلوبلند در قدرت های مختلف که وات مینامیم.