فرز آهنگری (2)

مینی فرز های توسن (2)

فرزهای توسن شامل انواع فرز سنگبری و اهنگری مینی فرزها، اور فرز نجاری، فرزانگشتی های گلوکوتاه و گلوبلند در قدرت های مختلف که وات مینامیم.